کتاب هایی برای روزهای خانه نشینی این روزها ترس و استرس بیماری کرونا بر زندگی ما سایه انداخته است. ترس از بیمار شدن خود یا اطرافیان از یک طرف، استرس مسائل اقتصادی از سمت دیگر. هیچ کدام تجربه ای از بیماری اپیدیمی که با این گستردگی همه جهان را گرفته باشد نداریم. افسردگی ناشی از بودن در قرنطینه هم باعث…
ادامه مطلب ...